GDPR ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEINK.
Ezt a weboldalt (“www.leonardo-vinci.com”) a 1234567 KFT.. üzemelteti. Ez az üzemeltetés magában foglalja, a Borgo üzleteket és a  (“www.leonardo-vinci.com”) webshop-ot. Ez az adatvédelmi irányelv csak az ezen a weboldalon gyűjtött információkat tartalmazza, és nem terjed ki a nem a Borgo.hu által gyűjtött információkra.
A leonardo-vinci.com weboldalra ez az adatvédelmi irányelv vonatkozik.

Az adatkezelő adatai:

Név: 1234567 KFT.
Cím: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Számlázási partner:

KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu)
1031 Budapest, Záhony utca 7.;
Cégjegyzékszám: 01-09-303201;
Nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság;
adószám: 13421739-2-41
info@szamlazz.hu

További Adatkezelők

Futárszolgálat: 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
Adószám: 12369410-2-44
info@gls-hungary.com

Pénzügyi partner:

Braintree – Paypal
PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.,
22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
info@paypal.com

CHA INDUSTRIAL & TRADE CO Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 23-25. I.
Cégjegyzékszám: 01-09-666574
Adatkezelési tevékenysége: az adózási, illetve számviteli jogszabályokban előírt könyvviteli, könyvvezetési tevékenységek

Marketing partner:

Criteo SA
Székhely: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France
Cégjegyzékszám: 484 786 249 RCS Paris

Google Ireland Limited
Székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland
Cégjegyzékszám: IE6388047V

Facebook Ireland Limited
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
Cégjegyzékszám: IE9692928F

iWebMa Magyarország Kft.
1061 Budapest, Király utca 26.
14666641-2-42
01-09-914318

Shopalike.hu Visual Meta GmbH
Alexanderstraße 1-5
10178 Berlin
Németország

Glami.hu (Inspigroup kft.)
Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 Malá Strana, Cseh Köztársaság
adószáma: 24263532

Hírlevélküldés

Mautic.com (Acquia Inc.) https://mautic.com/privacy-policy/
53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109
tel: 888-922-7842
Mautic/Szerverszolg.:

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Cégjegyzékszám: 13-10-040941
Adószám: 14032868-2-42
Iroda: H-1106, Budapest, Fehér út 10. II. em. (White Office Irodaház)
Tel.: +36 20 222 0011
Web: www.ens.hu
Adatkezelési tevékenysége: a hírlevél küldést igénylő felhasználók e-mail címeinek kezelése

Biztonság

A weboldalon szereplő személyes adatokat és az online hitelkártya tranzakciókat biztonságos szerveren keresztül továbbítjuk. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az Ön személyes adatait az információbiztonság magas színvonalával kezeljük. Megfelelő fizikai, elektronikus és adminisztratív lépéseket teszünk az általunk összegyűjtött, személyazonosításra alkalmas adatok biztonságának és pontosságának megőrzésére, beleértve azon személyek számának korlátozását, akik fizikailag hozzáférnek az adatbázis-kiszolgálókhoz, valamint olyan elektronikus biztonsági rendszereket és jelszavas védelmet alkalmazunk, amely segít megelőzni illetéktelen hozzáférést.

Honlapunk titkosítási technológiát használ, például a Secure Sockets Layer (SSL) szolgáltatásokat, hogy személyes adatait az adatátvitel során megvédje. Az SSL titkosítja az olyan információkat, mint például a neved, a címed és a hitelkártyád száma. Ügyfélszolgálatunk és üzleteink egy privát, biztonságos hálózaton is működnek.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e-mail nem titkosított, és nem tekinthető biztonságos hitelkártyaadatok továbbításának. Mi sosem kérünk email-en hitelkártya adatokat.

Adatvédelmi szabályzat

Annak érdekében, hogy minél magasabb minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk, az Önnel és más ügyfelekkel, valamint más felekkel folytatott interakcióinkból származó információkat használjuk fel.
Mivel tiszteletben tartjuk a magánéletet, olyan eljárásokat hajtottunk végre, amelyek biztosítják, hogy személyes adatait biztonságos és felelősségteljes módon kezeljék.
Ezt az adatvédelmi szabályzatot annak érdekében tettük közzé, hogy elmagyarázhassuk adatgyűjtési gyakorlataikat és az Ön által adott információk gyűjtésének és felhasználásának módjáról szóló döntéseket.
Mivel folyamatosan fejlesztjük a Borgo.hu weboldalt, és használjuk, az informatika által kínált technológiai fejlődésnek a lehetőségeit ez az adatvédelmi irányelv valószínűleg megváltozhat a későbbiek folyamán. Ezért arra ösztönözzük Önt, hogy időszakonként kísérje figyelemmel ezt a leírást, hogy megértse aktuális adatvédelmi irányelveinket.

Az adatkezelés jogalapja

1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. (4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése

 1. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 2. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

 1. Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

 2. Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

 3. Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

  1. Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

  2. A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

  3. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. 

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen adatvédelmi politika kizárólag a weboldalon regisztráló természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

 Adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, valamint az Adatkezelő jogos érdeke ahhoz, hogy az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződést teljesíteni tudja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés jogalapja különösen az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169. §-a és 202. §-a, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a. A Honlap használói elfogadják a cookie-k működését, amennyiben a Honlapon elhelyezett „Megértettem” feliratra kattintanak. A cookie-k használatának elfogadása esetén a tájékoztatás és a hozzájárulás kiterjed a honlapnak a felhasználói eszköz későbbi csatlakozásai során történő használatra is.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke ahhoz, hogy az érintett és az Adatkezelő között létrejöhessen egy szerződés.

A sütiken alapuló adatkezelés jogalapja a hozzájáruló elfogadás illetve a hozzájárulás elfogadásaként a kifejezett, ezirányú érdektelenségét, mint ráutaló magatartás amivel kikattintja a Cookie elfogadást és továbblép a weboldalra. 

Az érintettek jogai

Az érintettek azok a személyek, akik a Borgo.hu oldalán megadnak bármilyen adatot a regisztráció, vagy vásárlás során.
Az új adatvédelmi törvény szerint biztosítjuk Önnek, hogy a saját adatai felett nagyobb kontrollt gyakorolhasson. Erre az alábbi lehetőségeket biztosítottuk.

– Adatexport: Exportálni tudja, hogy milyen adatokat tárolunk Önről.
– Felhasználói fiók törlése: Bármikor a bejelentkezés után tudja törölni a felhasználói fiókját.
– Anonim adattárolás: 31 nap után automatikusan anonimizáljuk az Ön adatait. Így visszafejthetetlenül és véglegesen olvashatatlanná válnak az adatai ezzel megakadályozva, hogy bármilyen személy hozzáférhessen az adataihoz.
– Guest vásárlás: Regisztráció nélküli vásárlást biztosítunk Önnek.
– Guest Anonimizálás: A Guest vásárlóként is van lehetőség anonimizálni a vásárlási adatait.

Jogos érdek

Borgo.hu, mint Szolgáltató fenntartjuk a jogot magunknak, hogy a számviteli törvényeknek megfelelően tároljuk a vásárlók adatait ameddig erre törvénybeli kötelezettségünk van. Ezen kívül csak azokat az adatokat tároljuk és kezeljük, amibe az érintett kifejezetten beleegyezett.

További jogos érdek, hogy a vásárló ügyintézési, pl. garancia, fogyasztói kifogás, kezdeményezésének kezelésében az adatait tároljuk a későbbi eljárás, visszaellenőrzés, ügyintézés és vita esetében. Ez az adatkezelés nem lehet több mint a kötelezően megtartandó adatokra vonatkozó törvényileg szabályozott idő.

Jogos érdek alá eső adatkezelés vonatkozik a statisztikai adatgyűjtésre. A statisztikai adatgyűjtés a mi weblapunkon belül történik, személyt semmilyen beazonosítható módon nem kötünk az adatokhoz. Statisztika szükséges, hogy versenyképesek maradhassunk, és hogy jobbá tegyük a weblapunkat, illetve növeljük a vásárlási élményt.

Az összegyűjtött információk

Általában böngészhet a Borgo.hu weboldalán anélkül, hogy személyazonosításra alkalmas adatokat szolgáltatna. Mindazonáltal kérhetjük Öntől, hogy személyesen azonosítható adatokat szolgáltasson a weboldal különböző időpontjaiban és pontjain.

Bizonyos esetekben, ha úgy dönt, hogy nem adja meg a kért adatokat, előfordulhat, hogy nem érheti el a webhely minden részét, vagy nem veheti igénybe az összes funkcióját, árazását és termékválasztását.

A következő információkat gyűjtjük össze:
– név
– kapcsolati adatokat, (beleértve az e-mail címet)
– demográfiai információk, például a postai irányítószám, a preferenciák és az érdeklődés
az ügyfél-felmérésekkel és / vagy ajánlatokkal kapcsolatos egyéb információk

Az általunk összegyűjtött cookie-k teljes listáját megtekintheti a gyűjtött cookie-k listájában.

Vásárlások és más azzal kapcsolatos kommunikáció révén információkat szerezhetünk az Ön által megvásárolt vagy használt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, webszerverünk automatikusan névtelen adatokat, például naplóadatokat és IP-címeket gyűjt össze, és összegyűjti az Ön helyére vonatkozó általános információkat. Az automatikusan gyűjtött adatokat több célra használhatjuk, például weboldalunk fejlesztésére, termékválasztékára, ügyfélszolgálati ügyintézésre és speciális promóciókhoz.

Hogyan használjuk az összegyűjtött információkat

Ezekre az információkra szükségünk van ahhoz, hogy megértsük az Ön igényeit, és jobb szolgáltatást nyújtsunk Önnek, különösen a következő okok miatt:
– Belső nyilvántartás.
– Az információkat felhasználhatjuk termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében.
– Rendszeresen küldhetünk promóciós e-maileket az új termékekről, különleges ajánlatokról vagy más olyan információkról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekesnek találhatja az Ön által megadott e-mail címet.
– Időről időre felhasználhatjuk az Ön információit is, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel piackutatási célokra.
Kapcsolatba léphetünk Önnel e-mailben, telefonon, faxon vagy e-mailben. Az információkat a weboldal – saját érdeklődésének megfelelően – annak testreszabásához használhatjuk.

Biztonság

Elkötelezettek vagyunk annak a biztosítására, hogy az Ön adatai biztonságban legyenek. A jogosulatlan hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében megfelelő fizikai, elektronikus és vezetési eljárásokat vezettünk be az interneten gyűjtött információk védelmére és biztonságossá tételére.

Mások, akikkel megosztjuk adatait.

BORGO mint szervezet. Az összes fenti információ, amelyet összegyűjtünk, a fent leírt módon, megosztható az összes Borgo szervezeti tag között, beleértve a Borgo Üzleteket, a Borgo.hu weboldalt és a magánértékesítést.

Szolgáltatók: Külső vállalatok számára is közzétehetjük azokat az információkat, amelyek segítenek az Ön részére kínált termékek és szolgáltatások nyújtásában. Például együttműködhetünk egy külső céggel, hogy: a) kezelhesse az ügyfélinformációk adatbázisát;
b) segítsen nekünk az e-mailek terjesztésében;
c) közvetlen marketing és adatgyűjtés támogatása;
d) tárolni és elemezni;
d) a csalás megelőzését; és
e) egyéb szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók melyek célja, hogy segítsenek üzleti potenciálunk maximalizálásában.
Ezeket a szolgáltatókat, külső cégeket kértük, hogy beleegyezzenek abba, hogy bizalmasan kezeljék az általuk megosztott összes információt, és csak azokat az információkat használják fel, amelyek elkerülhetetlenek hogy a velük kötött megállapodásainkban foglaltakat teljesítsék.

Más cégek: Információkat tudunk biztosítani a gondosan kiválasztott külső cégeknek, ha úgy gondoljuk, hogy az Ön részére termékei vagy szolgáltatásai érdeklődésre tarthatnak számot.

Üzleti átmenetek: A Borgo-t vagy valamelyik tulajdonát, egységét átruházhatjuk egy üzleti tranzakción keresztül, például egy egyesülésen, egy másik cég által, aki megszerezte a Borgo valamely vagyonát. Ebben az esetben e-mailben vagy kiemelt üzenetben értesítést kap a weboldalunktól a személyes adatok tulajdonjogának megváltoztatása vagy ellenőrzése előtt, nehogy az Ön személyes adatait a szabályzattal ellentétes módon használják fel. Az Adatvédelmi Szabályzat azonban semmiben sem befolyásolja a Borgo azon képességét, hogy vállalkozását és / vagy eszközeit egészben vagy részben átruházza egy társult vagy független harmadik félre bármikor, bármilyen célból, bármilyen korlátozás nélkül.
A Borgo kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy a weboldaláról gyűjtött személyazonosításra alkalmas adatok egy példányát átruházza vagy megosztja az adott információhoz kapcsolódó üzletrészének vásárlójával.

Törvényi előírások betartása: Adatainkhoz hozzáférést biztosítunk, amennyiben jogilag kötelező, együttműködünk a rendőrségi nyomozásokkal vagy más jogi eljárásokkal, hogy megvédjük a weboldalunkat visszaélésekkel vagy jogosulatlan felhasználásokkal szemben melyek korlátozzák jogi felelősségünket. Továbbá, hogy védjük jogainkat és a weboldal látogatóinak a jogait, tulajdonát vagy biztonságát.

A Borgo partnere hirdetési cégeknek, hogy hirdetéseiket a saját oldalaikon az interneten helyezzék el. Ezek a hirdetési cégek névtelen információkat gyűjtenek a weboldalunkon tett látogatásainkról. Ez a technológia magában foglalja a harmadik féltől származó cookie-k használatát, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy személyre szabott hirdetéseket fejlesszenek ki, hogy azok közvetlenül kapcsolódjanak az Ön számára érdekes ajánlatokhoz. A Hirdetési partnereink oldalán kiválaszthatja, hogy kizárja ezt a szolgáltatást. Hirdetési partnereink:
– Facebook
– Google Adwords
– Shopalike

Amennyiben nem szeretnének 3. féltől származó Cookie-t kapni úgy azt a saját böngészőjében illetve az alábbi helyeken letilthatja.
Facebook:
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

Továbbá a facebook marketing beállítását a saját facebook preferenciái között tudja kezelni. A Facebook profiljánál jobbfelső sarokban található legördülő menüben a Beállítások-ra kell kattintani és utána a bal oldali menüben a ‘Hirdetések’ menüpontra kattintva beállíthatja, hogy kíván-e kapni reklámokat. 

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

Mi a Borgo is használunk cookie-kat, hogy online marketingeket biztosítsunk az Ön érdekeinek és preferenciáinak megfelelően. Amennyiben nem iratkozik fel hírlevélre akkor ennek megfelelően nem lesz részese az online marketing kampányainknak. Több választási lehetősége van a nem nyilvános, személyazonosításra alkalmas információk kezelésével kapcsolatban.
Közvetlen levél: Ha a Borgo üzletekben vásárol, 1108 Budapest 10. kerület Harmat utca 210, vagy email: info@borgo.hu. Ha úgy dönt, hogy ír nekünk, kérjük, írja be a nevét, címét és csatolja a blokk/számla másolatát (ha van ilyen), és tüntesse fel az alábbiak egyikét ’tárgy’ mezőben:

“NEM KÉREK AJÁNLATOKAT”; (Ha nem kér értesítést az akcióinkról)
“TÖRÖLJÉK AZ ADATAIMAT”; (Ha nem szeretne a webshop adatbázisában szerepelni)
“TÖRÖLJÉK A VÁSÁRLÁSI ÉS A MAGÁN ADATAIMAT”(Ha törölni szeretné minden önnel kapcsolatos SZEMÉLYES adatát)

Mivel az emaillisták gyakran elkészülnek az ajánlatok előtt (néhány hónappal az ajánlatot megelőzően), továbbra is kaphat ajánlatokat, miután elküldte nekünk kérését, hogy ne használjuk az adatait meghatározott marketing célokra. Nagyra értékeljük a türelmét és a megértést, hogy időt ad nekünk a kérés végrehajtására. Ami nem több mint 3 munkanap.
A kötelezően tárolt dokumentumokat törvényileg szabályozott ideig tároljuk.

Ellenőrizze milyen vállalatoktól lehetnek cookie-k a gépén és tiltsa le melyekre nincs szüksége.

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

Az EDAA Trust seal

Az online, viselkedés alapú hirdetések (Online Behavioural Advertising – OBA) európai önszabályozási programjában résztvevő országoknak több lépést kell teljesíteniük ahhoz, hogy igazolják az OBA-ra vonatkozó uniós elveknekvaló megfelelőségüket.

Miután megfelelőségüket saját maguk tanúsították, a vállalatoknak részt kell venniük az EDAA által engedélyezett négy tanúsító szervezet egyike által végzett, független megfelelőségi tanúsításon. A cél az, hogy a vállalatok ne csak saját magukról állítsák, hogy fogyasztóik online hirdetési preferenciáihoz átlátható, választható és megfelelő ellenőrzést magában foglaló szolgáltatást kínálnak, hanem, hogy ezt egy független fél is ellenőrizze és megerősítse. Ez az elszámoltathatóság mind a fogyasztók, mind a teljes iparág számára előnyös.

A tanúsító szervezetek azért kapták meg az EDAA jóváhagyását, mert hiteles és hatékony megoldásokat kínálnak a vállalati tanúsításhoz. Ebből kifolyólag kizárólag a programnak való megfelelés alapján ítélhetik a vállalatnak (vagy vonhatják vissza a vállalattól) az EDAA Trust Seal-t.

Ezek a szervezetek az iparágtól és az EDAA-tól is teljesen függetlenek. A független szerv által végzett vizsgálatot kezdetektől fogva kezdeményezte az Európai Bizottság az egyeztetések és az önszabályozással kapcsolatos megközelítés kezdeti megbeszélések során, illetve ezt a követelményt a Program egyik kulcsfontosságú elemévé tették annak biztosítása érdekében, hogy az önszabályozás megbízható és jelentős eredményekkel járjon a fogyasztók részére.

Egy átfogó és alapos 30-napos megfigyelési időszakot követően a sikeresen teljesítő vállalatok megkapják az EDAA Trust Seal-t, amely igazolja a vállalat jó hírnevét és felelősségteljes magatartását az üzleti közösség és a fogyasztók felé.

Certified companies

Hogyan használjuk a Cookie-kat és a web beaconokat

A cookie egy kis fájl, amely engedélyt kér arra, hogy a számítógép merevlemezére települjön. Ha Ön egyetért, a fájl hozzáadásra kerül, és a cookie segíti a webes forgalom elemzését, vagy megismerheti Önt, amikor meglátogat egy adott webhelyet. A cookie-k lehetővé teszik a webes alkalmazások számára, hogy személyesen reagáljanak Önre. A webes alkalmazás saját szükségleteire vonatkozó információk összegyűjtésével és emlékezésével testreszabhatja működését az Ön igényeihez.

Forgalomnapló cookie-kat használunk annak meghatározására, hogy mely oldalakat használjuk. Ez segít nekünk a weboldal forgalmának adatainak elemzésében és honlapunk fejlesztésében annak érdekében, hogy az ügyfelek igényeihez igazodjanak. Ezt az információt csak statisztikai elemzés céljából használjuk fel, majd az adatokat eltávolítjuk a rendszerből.

Összességében a cookie-k segítenek abban, hogy jobb honlapot biztosítsunk Önnek, lehetővé téve számunkra, hogy nyomon kövessük azokat a lapokat, amelyek hasznosak és amelyek nem. A cookie semmilyen módon nem biztosít számunkra hozzáférést a számítógéphez vagy az Önnel kapcsolatos információkhoz, kivéve azokat az adatokat, amelyeket megosztott velünk.
Választhat, hogy elfogadja vagy elutasítja a cookie-kat.
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző beállításait általában a cookie-k elutasításához használhatja. Ez megakadályozhatja, hogy teljes mértékben kihasználja a weboldal előnyeit.

A “web beacon” vagy a “pixel tag” vagy a “clear gif” általában egy egy pixeles kép, amelyet a számítógép vagy a mobil eszközről egy weboldalra továbbítanak.

Cookie-kat és webes jelzőket használunk, hogy nyomon kövessék a bevásárlókosárban szereplő adatokat, és emlékezzenek Önre, amikor visszatér a weboldalra, valamint azonosítja azokat a lapokat, amelyekre rákattintott a webhelyünkre történő látogatása során, valamint azon weboldal nevét amiről átlépett közvetlenül a Borgo webhelyre. Ezeket az információkat felhasználva javítjuk weboldalunk tervezését, termékválasztékát, ügyfélszolgálatát és speciális promócióit. Természetesen letilthatja a cookie-kat és web beaconokat a számítógépén, jelezve ezt a böngésző beállításaiban vagy beállításai menüiben. Lehetséges azonban, hogy webhelyünk egyes részei nem fognak megfelelően működni, ha letiltja a cookie-kat. Webes irányjelzőket és más technológiákat is használhatunk annak érdekében, hogy nyomon követhessük, hogy kommunikációink elérik-e Önt, mérjük hatékonyságukat, vagy esetleg gyűjtenek bizonyos, nem személyes adatokat a számítógépéről, eszközéről vagy böngészőjéről annak érdekében, hogy lehetővé tegyük számunkra a jobb tervezést, jövőbeli kommunikációt.

Szerződhetünk olyan harmadik felekkel, akik cookie-kat és webes beaconokat használhatnak, és adatokat gyűjthetnek nevünkben, vagy olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint a hitelkártya feldolgozás, szállítás, promóciós szolgáltatások vagy adatkezelés. Hívjuk ügyfélszolgálati partnereinknek. Ezeket a harmadik feleket tiltja a velük kötött szerződésünk, hogy az információkat mással vagy más partnerekkel megosszák.

A cookiek általi adatkezelés jogalapja az webshop jogos érdeke. Mely biztosítja az üzletszerzéstől a szerződés teljesítéséig a rendszerfolyamat működését. Amennyiben ez a rendszerfolyamat megszakad az a versenyképesség csökkenését eredményezi. Ami ptk., az e-kereskedelmi tv és a GVH szabályozásával ellentmondó. 

Az általunk gyűjtött cookie-k listája
Az alábbi leírás felsorolja a gyűjtött cookie-kat és az általuk tárolt információkat.

A fent található módon tudja szabályozni, hogy milyen cookie-kat fogad el és mely oldalaktól. 

COOKIE név
COOKIE Leírás

Az oldal zökkenőmentes működéshez szükséges szükséges Cookie-k: 

CART
Emlékezik a bevásárlókosárra.
CATEGORY_INFO
Lehetővé teszi az oldalak gyorsabb megjelenítését.
COMPARE
A Termékek összehasonlítása listában szereplő elemekkel.
CUSTOMER
Az ügyfélazonosító titkosított változata.
CUSTOMER_AUTH
Jelző, ha be van jelentkezve a boltba.
CUSTOMER_INFO
Az ügyfélcsoport titkosított változata, amelyhez tartozol.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS
Az ügyfélszegmens azonosítóját tárolja
EXTERNAL_NO_CACHE
A zászló, amely jelzi, hogy a gyorsítótár be van-e kapcsolva.
FRONTEND
A munkamenet azonosítója a kiszolgálón.
GUEST-VIEW
Lehetővé teszi a vendégek számára a megrendelések szerkesztését.
LAST_CATEGORY
Az utoljára kiválasztott kategória.
LAST_PRODUCT
Az utolsó termék, amit nézett.
NEWMESSAGE
Jelzi, hogy új üzenetet kapott-e.
NO_CACHE
Jelzi, hogy lehet-e gyorsítótárat használni.
PERSISTENT_SHOPPING_CART
A kosárhoz és a megtekintési előzményekhez kapcsolódó link, ha felkéri a webhelyet.
RECENTLYCOMPARED
Az utoljára összehasonlított elemek.
STF
Információk a barátainak e-mailben elküldött termékekről.
STORE
A tárolt nézet vagy a kiválasztott nyelv.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Jelzi, hogy az ügyfél engedélyezte-e a cookie-kat.
VIEWED_PRODUCT_IDS
Azokat a termékeket, amelyeket nemrég nézett.
WISHLIST
A kívánságlistájához hozzáadott termékek titkosított listája.
WISHLIST_CNT
A kívánt elemek száma a kívánságlistában.

__cfduid

A Cloudflare tartalomhálózatot használja, megbízható internetes forgalom azonosításához.

PHPSESSID

A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.

A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges Cookie-k.

ads/ga-audiences

A Google AdWords segítségével olyan látogatók újbóli bekapcsolására irányulnak, akik valószínűleg ügyfélkapcsolatot fognak kezdeményezni a látogatók online viselkedésén alapuló webhelyeken.

ads/user-lists/#

Nem osztályozott

fr

A Facebook által használt olyan hirdetési termékek sorozatos értesítéséről, mint például a valós idejű licitálás harmadik fél részéről.

collect

A látogató eszköze és viselkedése a Google Analytics adatainak elküldésére szolgál.

IDE

Amelyet a Google DoubleClick használ, regisztrálja és bejelenti a webhely felhasználóinak tevékenységét a megtekintés után, miután rákattintott
a hirdető hirdetéseire a célja hatékonyságának mérése és célzott hirdetések megjelenítése a felhasználó számára.

test_cookie

Ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-kat.

tr

Nem osztályozott

Online fiók regisztráció

Az online vásárlás gyorsabbá és könnyebbé tétele érdekében regisztrálhat a Borgo weboldalán. Regisztrált vásárlónak csak egyszer kell megadnia szállítási címét és számlázási adatait; azokat biztonságosan tárolják velünk a jövőbeni felhasználásukhoz. Az Ön nevének és jelszavának felhasználásával bármikor hozzáférhet fiókjához az adatok hozzáadásához, törléséhez vagy módosításához. Ha nyilvános számítógépet használ, erősen javasoljuk, hogy jelentkezzen ki vásárláskor. Az Ön adatai továbbra is tárolódnak nálunk, de nem férnek hozzá a számítógépről.

E-mailek

Csak akkor kaphat promóciós e-maileket tőlünk, ha megkért erre minket. Ha később nem szeretne e-mailt kapni a Borgo cégtől, kattintson a “Leiratkozás” linkre az általunk küldött e-mail kommunikáció alján. Engedje meg, hogy a kérés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül megtörténjen az eltávolítás befejezése, mivel néhány promóciója már folyamatban lehet a kérelem benyújtása előtt.

Elfogadás

Ezen weboldal használatával elfogadja a Borgo.hu Adatvédelmi tájékoztatójában meghatározott irányelveket.

Az érintettnek joga van:

 1. a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,

 2. arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,

 3. adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,

 4. az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,

 5. az adathordozhatósághoz,

 6. tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.

 7. mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,

 8. a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax:+36(1)391-1410.,www:http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 9. felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,

 10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz

 11. Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

 

AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4)   Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Vállalkozás díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 

Korlátozások

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

  1. nemzetbiztonság;

  2. honvédelem;

  3. közbiztonság;

  4. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

  5. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

  6. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

  7. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

  8. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

  9. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

  10. polgári jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

  1. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

  2. a személyes adatok kategóriáira,

  3. a bevezetett korlátozások hatályára,

  4. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,

  5. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

  6. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

  7. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

  8. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

 

8.5. A fogyasztói jogviták online rendezése:

Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, a következő honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

Ehhez szüksége lesz honlapunk e-mail címére is, ami az info@borgo.hu.

A jogviták online rendezése esetében a két félnek közös megegyezéssel kell kiválasztania a vitarendezési testületet. Mindegyik vitarendezési testületnek saját eljárási szabályai vannak. A vitarendezési eljárás általában egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb, mint bírósághoz fordulni. Vitarendezési testületek az EU-ban, Norvégia, Izland, Liechtenstein. 

Az eljárásnak 4 fő szakasza van , melyek mindegyik online végezhető: 

 1. Panasz benyújtása
 2. A vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel
 3. Panaszkezelés a vitarendezési testület által
 4. Eredmény és a panasztételi eljárás lezárása